Vietnamese phrases #461-480 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
461
Customize the main application window. Already opened documents or windows will not be affected.
Tùy chỉnh các cửa sổ ứng dụng chính. Dữ liệu hoặc cửa sổ đã mở sẽ không bị ảnh hưởng.
info
462
Cut a defined quadrangle from an image.
info
463
Cut the selection and put it on the Clipboard.
Cắt các đối tượng được lựa chọn và đặt nó vào Clipboard.
info
464
DPI
DPI
info
465
Darken
info
466
Dash
info
467
Decimal places:
Chữ số thập phân:
info
468
Decrease image magnification by one step.
Giảm độ phóng đại ảnh chỉ với một bước.
info
469
Decrease opacity
Giảm độ mờ
info
470
Decrease opacity (alpha) using brush tool.
info
471
Decrease outline width
Giảm chiều rộng đường viền
info
472
Decrease width of shape outline by 1 pixel or by 5 pixels if CTRL key is down.
Giảm chiều rộng của viền đi 1 pixel hoặc 5 pixels, nếu phím CTRL được nhấn.
info
473
Deduce surface height from opacity and selection. Bevel the shape and let light shine on it.
Suy ra chiều cao bề mặt từ độ mờ đục và lựa chọn. Nghiêng hình và để cho ánh sáng đổ bóng trên đó.
info
474
Deduce surface height from opacity and selection. Bevel the shape and let light shine on it.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Bevel">More information</a>.
Suy ra chiều cao bề mặt từ độ mờ đục và các lựa chọn. Nghiêng hình và để cho ánh sáng chiếu lên nó.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Bevel">Thêm thông tin</a>.
info
475
Default
info
476
Default color
Màu mặc định
info
477
Default gamma correction:
Mặc định chỉnh sửa gamma :
info
478
Default operation
info
479
Default settings
Mặc định cài đặt
info
480
Define Custom Preset
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...