Vietnamese phrases #981-1000 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
981
Object providing menu or toolbar commands.
info
982
Object specifying command list.
Đối tượng quy định danh sách lệnh.
info
983
Octagon
info
984
Offset of the dropped shadow in pixels. Positive values will move the shadow in the right bottom direction.
Độ lệch của đổ bóng. Giá trị hiện hữu sẽ di chuyển bóng theo hướng phía dưới bên phải.
info
985
One window per document
Một cửa sổ cho mỗi dữ liệu
info
986
Online
Trực tuyến
info
987
Online help
Giúp đỡ trực tuyến
info
988
Only for not-rotated images
info
989
Only high freqencies in the affected region are copied.
info
990
Only low freqencies in the affected region are copied.
info
991
Only show strings containning the entered character sequence.
Chỉ hiển thị chuỗi có chứa các chuỗi ký tự nhập vào.
info
992
Only show the selected layer without effects in the raster editor.
Chỉ hiển thị lớp được chọn mà không ảnh hưởng đến trình soạn thảo ảnh mành.
info
993
Opacity
Độ mờ đục
info
994
Opacity and image mask
Độ mờ và màn che
info
995
Opacity:
Độ mờ đục:
info
996
Open
Mở
info
997
Open Custom Fill Pattern
info
998
Open Layer Effect
Mở Hiệu Ứng Lớp
info
999
Open Watermark Pattern
info
1000
Open a recently used file.
Mở một tập tin gần đây đã được sử dụng.
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...