Vietnamese phrases #481-500 for Unicorn3D 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
481
NURBS - 2D x circle
info
482
NURBS - 3D surface
info
483
NURBS - Nx3D curve
info
484
Name
Tên
info
485
Name is displayed before its buttons.
Tên được hiển thị trước nút của nó.
info
486
New Unicorn3D object
info
487
New Window
info
488
New material
info
489
News
Tin tức
info
490
No
info
491
No culling
info
492
No files matching specified criteria found.
Không tìm thấy các tệp phù hợp với tiêu chuẩn đã được quy định.
info
493
No grid
info
494
No recently used files found.
info
495
No view is occupying this area due to a invalid configuration. Please verify your configuration and eventually reset it to default values using the manager tool in Windows Start menu.
Không có hiển thị đang chiếm khu vực này do có một cấu hình không hợp lệ. Xin vui lòng kiểm tra cấu hình của bạn và cuối cùng là thiết lập lại giá trị mặc định bằng cách sử dụng các công cụ quản lý trong trình đơn Start của Windows.
info
496
Normal
info
497
Note
Ghi chú
info
498
Number of places behind the decimal point. Increase this value for higher precision color accuracy or when range is low.
Số đằng sau dấu thập phân. Tăng giá trị này cho độ chính xác màu sắc chính xác cao hơn hoặc thấp hơn.
info
499
OK
OK
info
500
Object pixel size LOD
info
Vista & Win 7 icons
What about ICL files?