Vietnamese phrases #661-680 for Unicorn3D 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
661
Size
Cỡ
info
662
Slope
info
663
Small icons
info
664
Solid
info
665
Some expressions were not uploaded. Please log-in on the Online page or request language moderator priviledges to be able to modify already translated expressions.
Một số mục không được tải lên. Xin vui lòng đăng nhập trên trang trực tuyến hoặc đề nghị với người quản lý mảng ngôn ngữ để có thể sửa đổi các mục đã được dịch.
info
666
Specify color
info
667
Specify texture
info
668
Specular power
info
669
Specular:
info
670
Speculars
info
671
Sphere
info
672
Spherical
info
673
Spin
info
674
Split direction:
Chia hướng :
info
675
Splitting Direction
info
676
Standard views
info
677
Start &page:
Tran&g chủ :
info
678
Static
Tĩnh
info
679
Structure - Item Value
Cấu trúc - Giá Trị Của Phần Tử
info
680
Structure - Select Root
Cấu Trúc - Chọn Nghiệm
info
Vista & Win 7 icons
What about ICL files?