Turkish phrases #141-160 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
141
Configure application settings.
Uygulama ayarlarını yapılandır.
info
142
Conte&xt help
İçerik yardımı
info
143
Controls how are images in standard formats like .jpg or .png opened.
Görüntülerin, .jpg veya .png gibi standart biçimlerde nasıl açıldığını kontrol eder.
info
144
Controls how to specify the final canvas size.
Son tuval boyutunu nasıl belirleyeceğinizi kontrol eder.
info
145
Controls the placement of the original image on the new canvas.
Orijinal görüntünün yeni tuval üzerine yerleştirilmesini kontrol eder.
info
146
Controls what information is displayed in window caption.
Pencere başlığında hangi bilgilerin görüntülendiğini denetler.
info
147
Coordinates of shapes' control points are limited to integral values.
Şekillerin kontrol noktalarının koordinatları integral değerleriyle sınırlıdır.
info
148
Coordinates of shapes' control points can have any real values.
Şekillerin kontrol noktalarının koordinatları gerçek değerlere sahip olabilir.
info
149
Copy pixels from other part of the image. Pixels to overwrite are marked using tool "%s".
Resmin diğer parçalarından piksel kopyala. %s aracı için üstüne yazılacak pikseller.
info
150
Copy style
Stili kopyala
info
151
Copy the selection and put it on the Clipboard.
Seçimi kopyalayın ve panoya koyun.
info
152
Create
Oluştur
info
153
Create a new document.
Yeni bir belge oluşturun.
info
154
Create a new empty raster image of given size.
Verilen boyutta yeni bir boş raster görüntüsü oluşturun.
info
155
Create animation
Animasyon oluştur
info
156
Create cards by placing photos on templates.
Şablonlara fotoğraflar yerleştirerek kartlar oluşturun.
info
157
Create image
Görüntü oluşturun
info
158
Create new document from a template.
Şablondan yeni belge oluşturun.
info
159
Create new raster layer and place it on top of the other layers.
Yeni raster katmanı oluşturun ve diğer katmanların üstüne yerleştirin.
info
160
Create new revision
info
What about ICL files?
Select background