Bosnian phrases #221-240 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
221
Configuration root
Konfiguracijski izvor
info
222
Configure Application Options
Podesi opcije aplikacije
info
223
Configure Fill
Podesi ispunjavanje
info
224
Configure Operation
Podesi operaciju
info
225
Configure application settings.
Podesi postavke aplikacije.
info
226
Configure batch operation
Podesi serijsku operaciju
info
227
Configure current window layout, menu, and toolbar.
Podesi trenutni raspored prozora, meni i alatnu traku.
info
228
Configure layout - %s
Podesi raspored - %s
info
229
Configure panel
Podesi ploču
info
230
Conte&xt help
Konte&kstualna pomoć
info
231
Context Menu Commands
Komande kontekstualnog menija
info
232
Context menu
Kontekstualni meni
info
233
Context menu commands
Komande kontekstualnog menija
info
234
Continuous boost
Kontinualni porast
info
235
Controls how are images in standard formats like .jpg or .png opened.
Kontroliše kako se otvaraju slike u standardnim formatima poput .jpg ili .png formata.
info
236
Controls how to specify the final canvas size.
Kontroliše način specifikacije konačne veličine platna.
info
237
Controls the placement of the original image on the new canvas.
Kontroliše smještanje originalne slike na novom platnu.
info
238
Controls what information is displayed in window caption.
Kontroliše koje informacija će biti prikazane u naslovu prozora.
info
239
Controls whether a toolbar is visible when creating new window.
Kontroliše da li je alatna traka vidljiva prilikom kreiranja novog prozora.
info
240
Convert color image to a grayscale.
Konvertuj sliku u boji u sliku sa sivim nijansama.
info
What about ICL files?
Select background