Vietnamese phrases #1441-1460 for RealWorld Icon Editor 2010.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1441
Internal view type
info
1442
Internal view type.
info
1443
Invalid pixels have transparency set to 100% yet they are not black. These pixels are inverting background color if used on cursors. They should not be present in normal images.
Pixel không hợp lệ có độ trong suốt là 100% nhưng nó không phải là màu đen. Những pixel này là đảo ngược màu nền nếu dùng trên con trỏ. Nó không nên có mặt trong các ảnh bình thường.
info
1444
Invalid reference
info
1445
Inverse (small images first)
info
1446
Invert Y
info
1447
Invert selection
info
1448
Invert the direction of vertical rotation when using mouse or keyboard.
info
1449
Iridium...
info
1450
It is recommended to save and close all other documents and restart the program.
Đề nghị lưu và đóng tất cả các tài liệu đang mở rồi khởi động lại chương trình.
info
1451
Italic
In nghiêng
info
1452
Italic, %s
info
1453
Item
Phần tử
info
1454
Items
info
1455
Iterations
Lặp lại
info
1456
Iterations:
Lặp lại :
info
1457
JPEG Image
Hình với định dạng JPEG
info
1458
JPEG image files
Các tập tin ảnh JPEG
info
1459
JPEG2000 Image
info
1460
JPEG2000 Image (codestream)
info
I wish there were...
Select background