Vietnamese phrases #3021-3040 for RealWorld Icon Editor 2010.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
3021
» Area Splitter «
» Bộ chia vùng «
info
3022
» Command List «
» Danh Sách Lệnh «
info
3023
» Display Configuration «
» Hiển Thị Cấu Hình «
info
3024
» Document Operation «
» Dữ Liệu Hiện Hành «
info
3025
» Empty View «
» Làm trống Tầm nhìn «
info
3026
» JavaScript «
» JavaScript «
info
3027
» No Operation «
» Không Có Thao Tác «
info
3028
» No Output «
info
3029
» No Transformation «
» Không Có Biến Đổi «
info
3030
» Popup Menu «
» Trình Đơn Tại Chỗ «
info
3031
» Roll-Out Panels «
» Triển khai Bảng «
info
3032
» Sequence «
» Dãy «
info
3033
» Tabs «
» Tabs «
info
3034
» Toolbar «
» Thanh công cụ «
info
3035
» Transparent background «
info
3036
Больше цветов...
info
3037
КОРРУС
info
3038
Пиксел с экрана 
info
3039
никто
info
3040
شفاف
info
What about ICL files?
Vista & Win 7 icons