Vietnamese phrases #2401-2420 for RealWorld Icon Editor 2010.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
2401
Snapshot Properties
info
2402
Snapshots
info
2403
Soft Vignette...
info
2404
Soft shadow
info
2405
SoftMood...
info
2406
Soften
Làm mềm
info
2407
Soften|Sharpen
info
2408
SolarCell...
info
2409
Solarize
info
2410
Solid
info
2411
Solid fill
Tô kín
info
2412
Some expressions were not uploaded. Please log-in on the Online page or request language moderator priviledges to be able to modify already translated expressions.
Một số mục không được tải lên. Xin vui lòng đăng nhập trên trang trực tuyến hoặc đề nghị với người quản lý mảng ngôn ngữ để có thể sửa đổi các mục đã được dịch.
info
2413
Sort by
info
2414
Spatter...
info
2415
Specifies location of the tabs.
Xác định vị trí của các tab.
info
2416
Specify &height
Xác địn&h chiều cao
info
2417
Specify &size
Xác định &kích thước
info
2418
Specify &width
Xác định &bề rộng
info
2419
Specify actions to execute when a mouse gesture is detected in the raster image editor window.
Xác định hành động để thực hiện khi một thao tác nhanh được phát hiện trong cửa sổ trình biên soạn ảnh mành.
info
2420
Specify color
info
Select background
What about ICL files?