Vietnamese phrases #261-280 for RealWorld Icon Editor 2010.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
261
Add a shadow to the drawn shape.
Tạo bóng cho hình được vẽ.
info
262
Add a shadow under the objects on the image.
info
263
Add ambient light
info
264
Add an elliptical border.
Thêm đường viền elip
info
265
Add an existing image file as a new layer to the layered image.
Thêm một tệp ảnh có sẵn như là một lớp mới vào ảnh phân lớp.
info
266
Add color
info
267
Add custom preset
info
268
Add directional light
info
269
Add folder to favorites
Thêm thư mục vào mục yêu thích
info
270
Add icon
info
271
Add icon from image
info
272
Add image(s) to icon.
info
273
Add new color swatch gradient.
info
274
Add new component
info
275
Add new component to the 3D model.
info
276
Add new curve...
info
277
Add new filter|Duplicate filter|Remove filter|Move up|Move down|
info
278
Add new icon to the icon library
info
279
Add new step|Duplicate step|Delete step|Move up|Move down|Import step|Export step|
Thêm bước mới | Nhân đôibước | Xóa bước | Di chuyển lên | Di chuyển xuống | Nhập bước | Xuất bước |
info
280
Add or remove custom icons. These icons can then be used in various places of the main application.
Thêm hoặc loại bỏ các biểu tượng tùy chỉnh. Những biểu tượng này sau đó có thể được sử dụng ở nhiều nơi khác trong ứng dụng chính.
info
Select background
What about ICL files?