Vietnamese phrases #861-880 for RealWorld Icon Editor 2010.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
861
Defines, where will be the object positioned in the output image if relative size is less than 100%.
Xác định vị trí mà đối tượng sẽ được đặt nếu kích thước tương đối ít hơn 100%.
info
862
Deform picture by applying a bilinear or a perspective transformation.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Transform">More information</a>.
Biến dạng ảnh bằng cách áp dụng một phép biến đổi song tuyến tính hoặc phép biến đổi phối cảnh.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Transform">Thêm thông tin</a>.
info
863
Degree
info
864
Degree %c
info
865
Delete
info
866
Delete custom colors
Xóa màu tùy chỉnh
info
867
Delete file
Xóa tệp
info
868
Delete icon(s)
info
869
Delete layer(s)
Xóa lớp
info
870
Delete light
info
871
Delete material
info
872
Delete selected image(s) from icon.
info
873
Delete snapshot
info
874
Delete transformation
info
875
Delete triangle
info
876
Delete variable
info
877
Delete vertex
info
878
Density [%]:
Mật độ [%]:
info
879
Density of the projected shadow at the beginning.
info
880
Density of the projected shadow at the end.
info
I wish there were...
Vista & Win 7 icons