Turkish phrases #901-920 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
901
Identifier of the active draw tool.
Aktif çizim aracının tanıtıcısı.
info
902
Identifier of the active fill style.
Aktif dolgu stilinin tanımlayıcısı.
info
903
Identifier of the fill style.
Dolgu stilinin tanımlayıcısı.
info
904
Identifier of the image mask.
Görüntü maskesinin tanımlayıcısı.
info
905
Identifier of the state that holds the current selection mask.
Geçerli seçim maskesini tutan durumun tanımlayıcısı.
info
906
Identifier of the tabs controlled.
info
907
Identifier of the view state holding the image mask.
Görüntü maskesini tutan görünüm durumunun tanımlayıcısı.
info
908
Identifier of the view used for operation result preview.
İşlem sonucu önizlemesi için kullanılan görünümün tanımlayıcısı.
info
909
If checked, pixels are copied using constant offset. If unchecked, pixels are always copied from selected point.
info
910
If checked, the parameter will be influenced by pen pressure if tablet is available.
Kontrol edilirse, tablet mevcutsa, parametre kalem basıncından etkilenecektir.
info
911
If enabled and if possible, the image will be resized to fit the rotated rectangle.
Etkinleştirilirse ve mümkünse, görüntü döndürülen dikdörtgene sığacak şekilde yeniden boyutlandırılacaktır.
info
912
If enabled and selection does not exist, the commands will apply to the entire image.
info
913
If enabled, a internal view will not be closed when another document part is selected. This will preserve the state of the view when the document part is re-opened.
info
914
If enabled, all changes to configuration will be saved and restored when this operation is run again.
Etkinleştirilmişse, bu işlem tekrar çalıştırıldığında tüm yapılandırma değişiklikleri kaydedilir ve geri yüklenir.
info
915
If enabled, all changes to the GUI layout (including last used filter values, panel sizes, splitter positions, active tabs, etc.) will be automatically saved when window or document is closed.
Etkinleştirildiğinde, pencere veya belge kapatıldığında GUI düzenindeki tüm değişiklikler (son kullanılan filtre değerleri, panel boyutları, ayırıcı konumları, etkin sekmeler vb. dahil) otomatik olarak kaydedilir.
info
916
If enabled, application will ask to save modified document when window with that document is closing.
Etkinleştirilirse, uygulama, belgenin bulunduğu pencere kapandığında değiştirilen belgeyi kaydetmeyi soracaktır.
info
917
If enabled, images will be copied from currently selected frame.
Etkinleştirildiğinde, görüntüler seçili olan çerçeveden kopyalanacaktır.
info
918
If enabled, menu commands related to layout configuration and switching will be visible in main menu.
Etkinleştirildiğinde, mizanpaj konfigürasyonu ve geçiş ile ilgili menü komutları ana menüde görünecektir.
info
919
If enabled, tabs are not displayed and pages must be switched using alternative methods.
info
920
If enabled, the 'Manage Filters command will not be displayed in menu. Plug-ins may always be modified using layout configuration dialog.
Etkinleştirilirse, 'Filtreleri Yönet komutu menüde gösterilmez. Eklentiler her zaman düzen yapılandırma iletişim kutusunu kullanarak değiştirilebilir.
info
I wish there were...
What about ICL files?