Vietnamese phrases #1041-1060 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1041
Icon displayed in toolbar or menu.
info
1042
Icon from &selection
&Icon từ đối tượng đang chọn
info
1043
Icon from radio
info
1044
Icon of the default operation.
info
1045
Icon thumbnails
info
1046
Icon:
Icon :
info
1047
Icons
info
1048
Icons and Cursors
info
1049
Identifier of a selection synchronization group used for document part extraction.
Xác định một nhóm đồng bộ hóa đã chọn lọc được sử dụng cho khai thác một phần dữ liệu.
info
1050
Identifier of a selection synchronization group used in current view.
info
1051
Identifier of an edit tool that will be used when an image is pasted or dropped on the window.
Xác định một công cụ sửa đổi sẽ được dùng khi có một ảnh được dán hoặc thả vào cửa sổ.
info
1052
Identifier of the active draw tool.
info
1053
Identifier of the active fill style.
info
1054
Identifier of the fill style.
Xác định kiểu tô.
info
1055
Identifier of the image mask.
ID của màn che.
info
1056
Identifier of the tabs controlled.
Xác định các tab đang bị kiểm soát.
info
1057
Identifier of the view state holding the image mask.
Xác định phần ảnh hiển thị bị giữ bởi màn che.
info
1058
Identifier of the view used for operation result preview.
Xác định các hiển thị được sử dụng cho việc xem trước kết quả.
info
1059
If checked, the parameter will be influenced by pen pressure if tablet is available.
info
1060
If dashing is enabled, the pattern can consist of up to 32 'space' and '-' characters representing the dashing.
Nếu nét gạch gạch được kích hoạt, các mẫu có thể bao gồm 32 khoảng trắng và kí tự '-' đại diện cho nét gạch gạch.
info
What about ICL files?
I wish there were...