Vietnamese phrases #1401-1420 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1401
No image in clipboard.
Không có ảnh trong clipboard.
info
1402
No outline
info
1403
No recently used files found.
info
1404
No smoothing
Không làm mịn
info
1405
No view is occupying this area due to a invalid configuration. Please verify your configuration and eventually reset it to default values using the manager tool in Windows Start menu.
Không có hiển thị đang chiếm khu vực này do có một cấu hình không hợp lệ. Xin vui lòng kiểm tra cấu hình của bạn và cuối cùng là thiết lập lại giá trị mặc định bằng cách sử dụng các công cụ quản lý trong trình đơn Start của Windows.
info
1406
NonCommercial Usage Only (CC nc)
info
1407
None
Không
info
1408
Normal map
Ánh xạ thường
info
1409
Normal select
Normal select
info
1410
Normalize layers
Bình thường hóa lớp
info
1411
Normal|Multiply|Screen|Add|Subtract|Average|Difference|Minimum (darken)|Maximum (lighten)|Overlay|Replace hue|Replace saturation|Replace brightness|Replace color|Silhouette
Bình thường | Nhân đôi | Màn hình | Tiện ích | Trừ | Trung bình | Sự khác nhau | Tối thiểu (tối) | Tối đa (sáng) | Che phủ | Thay thế độ màu | Thay thế bão hòa | Thay thế độ sáng | Thay thế màu | Hình chiếu
info
1412
Note
Ghi chú
info
1413
Note: handle coordinates will be sent to the tool exactly as entered, regardless of current coordinate mode. In case of invalid values, the results can be unexpected.
info
1414
Note: maximum and minimum zoom values may depend on the size of the window and the displayed image.
info
1415
Number of ball
info
1416
Number of bits used to represent single pixel. Higher value means more possible colors.
Số bit được sử dụng để đại diện cho một pixel. Giá trị càng cao thì càng có nhiều màu.
info
1417
Number of dots. More dots means smaller dots.
Số lượng chấm. Càng nhiều chấm thì chấm càng nhỏ.
info
1418
Number of edges of the star. It should be >= 2.
info
1419
Number of generated frames. Higher number results in more variable fire.
Số khung hình được tạo ra. Số khung càng cao, lửa càng sinh động.
info
1420
Number of generated frames. Higher number results in smoother animation.
Số khung được tạo ra.Số khung càng nhiều thì ảnh động càng mượt hơn.
info
Select background
Vista & Win 7 icons