Vietnamese phrases #1501-1520 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1501
Part &operation:
&Hành động cục bộ
info
1502
Particle count
Số chấm lửa
info
1503
Particle longevity
Thời gian sống của chấm
info
1504
Particle size
Kích cỡ chấm
info
1505
Password is hidden
info
1506
Paste Handler
info
1507
Paste image
Dán ảnh
info
1508
Paste style
Dán kiểu
info
1509
Paste the dragged image(s) as a floating selection.
info
1510
Paste:
Dán :
info
1511
Pasted
info
1512
Path
Đường dẫn
info
1513
Path to a html help topic that will be displayed if user clicks on a Help button. If this field is left blank, the Help button will be hidden.
Đường dẫn đến mục trợ giúp mã HTML sẽ được hiển thị nếu người dùng nhấp vào nút Trợ giúp. Nếu mục này không có , nút Trợ giúp sẽ được ẩn.
info
1514
Path to environment map
Đường dẫn đến môi trường ánh xạ
info
1515
Path to height map
Đường dẫn đến chiều cao ánh xạ
info
1516
Pattern fill
Mẫu tô
info
1517
Pavement
info
1518
Pencil
Bút chì
info
1519
Pentagon
info
1520
Perform the last undone action again.
Thực hiện lại hành động vừa mới undo.
info
Select background
Vista & Win 7 icons