Vietnamese phrases #161-180 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
161
Account
Tài khoản
info
162
Acquire image from Windows Image Acquisition (WIA) compatible scanner or webcam.
info
163
Active color
Màu đang dùng
info
164
Active tab:
Tab hiện hành :
info
165
Add Cursor to Online Library
info
166
Add Fire Effect
Thêm hiệu ứng lửa
info
167
Add Gradient to Swatch
info
168
Add New Image Format
info
169
Add Rectangular Border
Thêm Viền Chữ Nhật
info
170
Add a black shadow of given opacity and position to all selected frames.
info
171
Add a copy of selected frame after it.
Thêm một bản sao của khung đã chọn và đặt phía sau nó.
info
172
Add a fiery effect to existing cursor. Specify fire source points via the topmost layer.
Thêm một hiệu ứng lửa cho con trỏ hiện tại. Xác định điểm nguồn lửa thông qua các lớp trên cùng.
info
173
Add a rectangular border.
Thêm viền chữ nhật.
info
174
Add a shadow of given intensity and offset.
Tạo bóng với cường độ nhất định và giá trị bù.
info
175
Add a shadow of given intensity and offset.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Drop_Shadow">More information</a>.
Tạo bóng với cường độ và độ lệch nhất định.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Drop_Shadow">Thêm thông tin</a>.
info
176
Add a shadow to the drawn shape.
Tạo bóng cho hình được vẽ.
info
177
Add an elliptical border.
Thêm đường viền elip
info
178
Add an existing image file as a new layer to the layered image.
Thêm một tệp ảnh có sẵn như là một lớp mới vào ảnh phân lớp.
info
179
Add animated fire to cursor. Specify source points in the top layer.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/fire-effect-wizard">More information</a>.
Thêm hiệu ứng lửa vào con trỏ. Các chi tiết của hiệu ứng được đặt ở mục lớp.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/fire-effect-wizard">Thêm thông tin</a>.
info
180
Add color
info
I wish there were...
Vista & Win 7 icons