Vietnamese phrases #381-400 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
381
Bounds:
Giới Hạn :
info
382
Box Blur
Làm Mờ Ô
info
383
Box blur
Làm mờ ô
info
384
Box blur...
Làm mờ ô...
info
385
Brick
info
386
Brighten
info
387
Brightness
Độ sáng
info
388
Brightness influences the luminance of the entire image by adding the given value to every pixel.
Độ sáng ảnh hưởng đến cường độ sáng của toàn bộ ảnh bằng cách thêm giá trị cho mỗi pixel.
info
389
Brightness...
Độ sáng...
info
390
Brush
Cọ vẽ
info
391
Built-in shadow
info
392
Busy
Busy
info
393
Button1
Nút 1
info
394
Button2
Nút 2
info
395
Bézier transformation
Phép chuyển đổi Bézier
info
396
Cancel
Hủy bỏ
info
397
Cancel - stop processing
info
398
Cancel drawn shape
info
399
Cancel image selection
info
400
Cancel|Continue working with the document.
Hủy bỏ | Tiếp tục làm việc với dữ liệu.
info
I wish there were...
What about ICL files?