Vietnamese phrases #2061-2080 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
2061
View
info
2062
View Type
info
2063
View menu
Xem trình đơn
info
2064
View type:
Kiểu xem :
info
2065
Viewport sync ID:
ID khung nhìn đồng bộ hoá:
info
2066
Viewport:
Xem cổng :
info
2067
Vlastimil Miléř, Jan Miléř
info
2068
Web colors
Màu từ Web
info
2069
When turned on, the AutoZoom feature will be enabled when new window opens.
Khi được bật lên, tính năng Tự Động Thu/Phóng sẽ được kích hoạt khi mở ra cửa sổ mới.
info
2070
While this application is free to use, it was not free to make. Can you help?
info
2071
Width
Chiều rộng
info
2072
Width delta
Độ rộng delta
info
2073
Width of a line can be any positive number including floating point values.
Chiều rộng của một dòng có thể là bất kỳ số dương nào bao gồm cả giá trị của điểm di động.
info
2074
Width of the image in pixels.
info
2075
Width of the outline of the drawn shape if the tool supports it and outlines are enabled.
info
2076
Width of the outline.
Độ dày của viền
info
2077
Width of the outline. Relative to the image size.
Chiều rộng của đường viền. So với kích thước ảnh.
info
2078
Width of the resized image in pixels
Chiều rộng của ảnh đã định lại cỡ (đơn vị pixel)
info
2079
Width of the target image. Height is automatically computed to maintain original aspect ratio.
Chiều rộng của đối tượng ảnh. Chiều cao được tự động tính toán để duy trì tỉ lệ ban đầu.
info
2080
Width:
Chiều rộng:
info
I wish there were...
Vista & Win 7 icons