Vietnamese phrases #1221-1240 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1221
Remove style
Xóa kiểu
info
1222
Remove tangent
info
1223
Remove the effects assigned to this layer.
Bỏ hiệu ứng đã gán cho lớp này.
info
1224
Remove this step
Xóa bước này
info
1225
Remove vertex
info
1226
Rename file
Đổi tên tệp
info
1227
Render fractal...
Thực hiện fractal...
info
1228
Replace
Thay thế
info
1229
Replace affected pixels by foreground color or image.
Thay thế các pixel bị ảnh hưởng bởi màu nền phía trước hoặc ảnh.
info
1230
Replace each pixel with a semitransparent square of given size.
Thay thế mỗi pixel bằng một ô vuông bán trong suốt với kích thước cho trước.
info
1231
Replace each pixel with a semitransparent square of given size.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Blur">More information</a>.
Thay thế mỗi pixel bằng một ô vuông bán trong suốt với kích thước đã cho trước.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Blur">Thêm thông tin</a>.
info
1232
Replace hue of every pixel with given value.
Thay thế màu sắc của mỗi pixel với giá trị đã cho.
info
1233
Replace hue of every pixel with given value.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Colorize">More information</a>.
Thay thế màu sắc của mỗi pixel với giá trị đã cho.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Colorize">Thêm thông tin</a>.
info
1234
Replace outline
Thay thế viền
info
1235
Replace the entire image (or layer) with the current floating selection.
Thay thế toàn bộ hình ảnh (hoặc lớp) với đối tượng động đang chọn.
info
1236
Replace with line
info
1237
Resample
Nội suy
info
1238
Resample Image
Ảnh Nội Suy
info
1239
Resampling &method:
&Phương pháp nội suy :
info
1240
Resize
Định lại cỡ
info
What about ICL files?
I wish there were...