Vietnamese phrases #1521-1540 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1521
Turn the image upside down.
Lộn ngược hình ảnh xuống.
info
1522
Tutorials
Các hướng dẫn
info
1523
Type
Loại
info
1524
Type any text in this box and then click in the raster image editor to render the text using the specified font.
Nhập bất kì văn bản vào trong hộp này và click vàò trình soạn ảnh mành để chọn kiểu font cho văn bản.
info
1525
Type of mapping the values from the given range to the slider in configuration dialog.
Kiểu giá trị ánh xạ từ khoảng cho trước đến thanh trượt trong hộp thoại cấu hình.
info
1526
Type of operation executed in this step of the sequence.
Kiểu hoạt động thực hiện trong bước này theo trình tự.
info
1527
Type of the contained object with menu commands.
Loại đối tượng được chứa với lệnh của trình đơn.
info
1528
Type of transformation executed in this step. (Note: transformation should not be the last step in the sequence, because the result will be lost.)
Kiểu chuyển đổi thực hiện trong bước này. (Lưu ý: chuyển đổi không phải là bước cuối cùng trong trình tự, bởi vì kết quả sẽ bị mất.)
info
1529
Type text directly in the raster editor.
Gõ văn bản trực tiếp vào trình soạn thảo mành.
info
1530
Typical background color for the image. Images will look best if used on similar backgrounds.
Màu nền điển hình cho ảnh. Ảnh sẽ đẹp nhất nếu được sử dụng trên nền phù hợp.
info
1531
Undo all operations upto this one.
info
1532
Undo functionality will be disabled. Choose this option for best performace and lowest memory requirements.
Chức năng Undo sẽ bị vô hiệu. Chọn tùy chọn này cho chất lượng tốt nhất và yêu cầu bộ nhớ thấp nhất.
info
1533
Undo the last action.
Undo thao tác vừa mới thực hiện.
info
1534
Unicode marker
info
1535
Unknown data
info
1536
Unnamed
Chưa đặt tên
info
1537
Unsharp Mask
info
1538
Unsharp mask
info
1539
Unsharp mask...
info
1540
Unspecified
Không được xác định
info
What about ICL files?
I wish there were...