Vietnamese phrases #561-580 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
561
Draw circles or ellipses.
Vẽ hình tròn hoặc elip.
info
562
Draw grid around large tiles.
Vẽ lưới xung quanh các vùng lớn.
info
563
Draw lines or polylines. Divide a line by dragging control handle in middle of a line segment.
Vẽ một hoặc nhiều đường. Chia một dòng bằng cách kéo dấu chấm tròn ở giữa một đoạn thẳng.
info
564
Draw selected layer normally and other layers with opacity set to 50%.
Vẽ lớp được chọn bình thường còn các lớp khác thì mờ đi 50%.
info
565
Draw squares or rectangles with given corner radius.
Vẽ hình vuông hoặc hình chữ nhật với bán kính góc cho trước.
info
566
Draw with a brush.
Vẽ bằng cọ.
info
567
Drawing tool toolbar
Thanh công cụ vẽ
info
568
Drawing tools toolbar
info
569
Drop Shadow
Đổ bóng
info
570
Drop files on concrete operation to process the files using that operation.
info
571
Drop shadow
Tạo hiệu ứng bóng đổ
info
572
Dropper
Ống nhỏ giọt
info
573
Duplicate layer
Nhân bản lớp
info
574
E&xit
T&hoát
info
575
EXIF
info
576
Edges-only shadow
Chỉ đổ bóng ở cạnh
info
577
Edit tool
info
578
Editing
Chỉnh sửa
info
579
Effe&ct
Hiệu ứ&ng
info
580
Effect preview:
Xem trước hiệu ứng :
info
Select background
What about ICL files?