Vietnamese phrases #901-920 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
901
Meta-filters
Bộ siêu lọc
info
902
Metadata
info
903
Metadata:
info
904
Method
Phương pháp
info
905
Method specifying the target size.
Phương pháp xác định kích thước của đối tượng.
info
906
Method used to encode international characters.
info
907
Method used to specify text size.
info
908
Method used to zoom pixels in or out.
Phương pháp đã dùng để phóng to hay thu nhỏ pixel
info
909
Method:
P/pháp :
info
910
Mirror
Lật ngược trái phải
info
911
Mirror the image from left to right.
Nhân bản các ảnh từ trái sang phải.
info
912
Miter joins
Khớp nghiêng 45 độ.
info
913
Mode:
info
914
Modified
Được sửa đổi
info
915
Modified date
Thay đổi ngày
info
916
Modified on %s
Được thay đổi trên %s
info
917
Modify Handle Coordinates
info
918
Modify selection using the "%s" tool. Hold down SHIFT, CTRL or both to add, negate or remove region from selection.
Sửa đổi lựa chọn bằng cách sử dụng "%s" công cụ. Giữ phím SHIFT, CTRL, hoặc cả hai để thêm, hủy hoặc loại bỏ các vùng đang chọn.
info
919
Modify shapes in picture by pushing, collapsing or expanding specified areas.
info
920
Modify style...
Sửa đổi kiểu...
info
I wish there were...
Vista & Win 7 icons