Vietnamese phrases #121-140 for Unicorn3D 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
121
Angle in radians
info
122
Animated PNG Image
Hình động dạng PNG
info
123
App-Edit: Clipboard
Chỉnh Sửa Ứng Dụng : Clipboard
info
124
App-Edit: Invert Selection
Ứng Dụng - Chỉnh Sửa : Đảo Đối Tượng Đang Chọn
info
125
App-Edit: Redo
Chỉnh Sửa Ứng Dụng : Redo
info
126
App-Edit: Select All
Ứng Dụng - Chỉnh Sửa : Chọn Tất Cả
info
127
App-Edit: Undo
Chỉnh Sửa Ứng Dụng : Undo
info
128
App-File: Close
Ứng Dụng - Tệp : Đóng
info
129
App-File: Exit
Ứng Dụng - Tệp : Thoát
info
130
App-File: New, Open, Save
Ứng Dụng - Tệp : Mới, Mở, Lưu
info
131
App-File: Recent Files
Ứng Dụng - Tệp : Tệp Thường Dùng
info
132
App-File: Save As
Ứng Dụng - Tệp : Lưu Dưới Dạng
info
133
App-Help: About
Ứng Dụng - Giúp Đỡ : Về (vấn đề)
info
134
App-Help: Ask Online
Ứng Dụng - Giúp Đỡ : Hỏi Trực Tuyến
info
135
App-Help: Context
Ứng Dụng - Giúp Đỡ : Bối Cảnh
info
136
App-Help: Custom
Ứng Dụng - Giúp Đỡ : Tùy Chọn
info
137
App-Help: Local
Ứng Dụng - Giúp Đỡ : Nội Vùng
info
138
App-Misc: Execute Command
Ứng Dụng - Đa Dạng : Thực Hiện Lệnh
info
139
App-Tools: Layout Configuration
Ứng Dụng - Công Cụ : Cấu Hình Bố Cục
info
140
App-Tools: Layouts
Ứng Dụng - Công Cụ : Bố Cục
info
Vista & Win 7 icons
What about ICL files?