Bosnian phrases #361-380 for Unicorn3D 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
361
Handled file types:
Manipulirane vrste fajlova:
info
362
Height in pixels of the view in this panel.
Visina u pikselima za prikaz ove ploče.
info
363
Height:
Visina:
info
364
Help
Pomoć
info
365
Hide translated strings
Sakrij prevedene izraze
info
366
Higher degree means smoother, but harder to control curve.
Veći stepen znači zaglađeniju krivu, koju je teže kontrolisati.
info
367
Highlight missing strings
Markiraj nedostajuće izraze
info
368
Home|Back|Forward|Copy|Paste|
Početak|Nazad|Naprijed|Kopiraj|Zalijepi|
info
369
Horizontal
Horizontalno
info
370
Horizontal alignment
Horizontalno poravnanje
info
371
Horizontal division:
Horizontalna podjela
info
372
Icon
Ikonica
info
373
Icon associated with this command.
Ikonica pridružena ovoj komandi.
info
374
Icon from &selection
Ikonica iz &selekcije
info
375
Icons
Ikonice
info
376
If enabled, menu commands related to layout configuration and switching will be visible in main menu.
Ukoliko je omogućeno, komande menija vezane za konfiguraciju i mijenjanje izgleda bit će vidljive na glavnom meniju.
info
377
If enabled, panel height must be specified. Otherwise, internal view's optimum height or default height is used.
Ukoliko je omogućeno, visina ploče mora se navesti. U suprotnom, koristi se optimalna visina internog prikaza ili zadana (defualt) visina.
info
378
If enabled, the application will gather information about untranslated strings and allow their translation.
Ako je uključeno, aplikacija će prikupljati informacije o neprevedenim izrazima i dozvoliti njihove prijevode.
info
379
If enabled, the icon will be taken from first selected subcommand.
Ukoliko je omogućeno, ikonica će se preuzeti od prve označene podkomande. 
info
380
If enabled, untranslated strings will be preceded with [*] in the application window.
Ako je uključeno, neprevedeni izrazi biće označeni sa [*] u prozoru aplikacije.
info
Select background
What about ICL files?