Bosnian phrases #361-380 for Unicorn3D 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
361
Height:
Visina:
info
362
Help
Pomoć
info
363
Hide translated strings
Sakrij prevedene izraze
info
364
Higher degree means smoother, but harder to control curve.
Veći stepen znači zaglađeniju krivu, koju je teže kontrolisati.
info
365
Highlight missing strings
Markiraj nedostajuće izraze
info
366
Home|Back|Forward|Copy|Paste|
Početak|Nazad|Naprijed|Kopiraj|Zalijepi|
info
367
Horizontal
Horizontalno
info
368
Horizontal alignment
Horizontalno poravnanje
info
369
Horizontal division:
Horizontalna podjela
info
370
Icon
Ikonica
info
371
Icon associated with this command.
Ikonica pridružena ovoj komandi.
info
372
Icon from &selection
Ikonica iz &selekcije
info
373
Icons
Ikonice
info
374
If enabled, menu commands related to layout configuration and switching will be visible in main menu.
Ukoliko je omogućeno, komande menija vezane za konfiguraciju i mijenjanje izgleda bit će vidljive na glavnom meniju.
info
375
If enabled, panel height must be specified. Otherwise, internal view's optimum height or default height is used.
Ukoliko je omogućeno, visina ploče mora se navesti. U suprotnom, koristi se optimalna visina internog prikaza ili zadana (defualt) visina.
info
376
If enabled, the application will gather information about untranslated strings and allow their translation.
Ako je uključeno, aplikacija će prikupljati informacije o neprevedenim izrazima i dozvoliti njihove prijevode.
info
377
If enabled, the icon will be taken from first selected subcommand.
Ukoliko je omogućeno, ikonica će se preuzeti od prve označene podkomande. 
info
378
If enabled, untranslated strings will be preceded with [*] in the application window.
Ako je uključeno, neprevedeni izrazi biće označeni sa [*] u prozoru aplikacije.
info
379
If the coordinate is locked, it will not be changed when the point is dragged in the 3D window. The lock applies to the object's local coordinate system.
Ako je koordinata zaključana, neće se mijenjati ključ kada se tačka povlači po 3D prozoru. Ključ se primjenjuje na lokalni koordinatni sistem objekta.
info
380
If used in toolbar, the button will always contain command name.
Ukoliko se koristi na alatnoj traci, ovo dugme će uvijek sadržavati naziv komande. 
info
Vista & Win 7 icons
What about ICL files?