Bosnian phrases #221-240 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
221
Highlight missing strings
Markiraj nedostajuće izraze
info
222
Hole is created by positioning a new path inside an existing path.
Otvor nastaje pozicioniranjem nove putanje unutar postojeće putanje.
info
223
Home|Back|Forward|Copy|Paste|
Početak|Nazad|Naprijed|Kopiraj|Zalijepi|
info
224
Icon assigned to the configuration window.
Ikonica dodijeljena konfiguracijskom prozoru.
info
225
Icon of the default operation.
Ikonica zadane operacije.
info
226
Icon:
Ikona:
info
227
Identifier of a selection synchronization group used for document part extraction.
Identifikator selekcije sihronizacijske grupe koristi se za izdvajanje dijela dokumenta.
info
228
Identifier of the view used for operation result preview.
Identifikator izgleda korišten za pregled rezultata operacije.
info
229
If enabled, menu commands related to layout configuration and switching will be visible in main menu.
Ukoliko je omogućeno, komande menija vezane za konfiguraciju i mijenjanje izgleda bit će vidljive na glavnom meniju.
info
230
If enabled, panel height must be specified. Otherwise, internal view's optimum height or default height is used.
Ukoliko je omogućeno, visina ploče mora se navesti. U suprotnom, koristi se optimalna visina internog prikaza ili zadana (defualt) visina.
info
231
If enabled, the application will gather information about untranslated strings and allow their translation.
Ako je uključeno, aplikacija će prikupljati informacije o neprevedenim izrazima i dozvoliti njihove prijevode.
info
232
If enabled, untranslated strings will be preceded with [*] in the application window.
Ako je uključeno, neprevedeni izrazi biće označeni sa [*] u prozoru aplikacije.
info
233
Image
Slika
info
234
Image - Viewer
Slika - Preglednik
info
235
Image Editor - Outline Properties
Uređivač slike - Svojstva linija okvira
info
236
Image Editor - Outline Style
Uređivač slika - Stil rubnih linija
info
237
Image filters toolbar
Alatna traka filtera slike
info
238
Image from clipboard
Slika iz međuspremnika (klipborda)
info
239
Images
Slike
info
240
Import layer...
Uvezi sloj...
info
What about ICL files?
I wish there were...