Vietnamese phrases #1481-1500 for RealWorld Icon Editor 2010.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1481
LOD Factor
info
1482
Label
info
1483
Label:
Nhãn :
info
1484
Lacquer...
info
1485
Lambda
Lambda
info
1486
Language
Ngôn ngữ
info
1487
Language ID:
info
1488
Language identifier
info
1489
Language synchronization
Đồng bộ hóa ngôn ngữ
info
1490
Language:
Ngôn ngữ:
info
1491
Languages marked with flags are installed. Select a language and click the Download button to attempt to download translation table.
Ngôn ngữ đánh dấu bằng cờ được cài đặt. Chọn một ngôn ngữ và nhấn vào nút Download để cố gắng để tải về bảng dịch.
info
1492
Large
Rộng
info
1493
Large icons
info
1494
Large icons (48px)
info
1495
Large images only (Windows Vista)
info
1496
Lasso
Dây thòng lọng
info
1497
Latest news, tutorials, support center.
Tin tức mới nhất, hướng dẫn, trung tâm hỗ trợ.
info
1498
Layer
Lớp
info
1499
Layer effect files
Các tệp hiệu ứng lớp
info
1500
Layer painting
info
Select background
Vista & Win 7 icons