Vietnamese phrases #2461-2480 for RealWorld Icon Editor 2010.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
2461
Store current image mask for later use. The stored mask will last as long as this window and document.
Lưu màn che hiện tại để sử dụng sau này. Các màn che được lưu trong bộ nhớ cho đến khi cửa sổ và tài liệu này chưa đóng.
info
2462
Store mask
Lưu màn che
info
2463
Strenght parameter controls strenght of the applied effect. Strenght of 1 indicates normal effect strenght.
Tham số cường độ kiểm soát cường độ của hiệu ứng đã áp dụng. Cường độ là 1 chứng tỏ rằng cường độ hiệu ứng bình thường.
info
2464
Strength
info
2465
Strength of the effect applied on the retouched pixels. The strength may be negative or bigger than 100%.
info
2466
Strength of the selected standard effect.
Cường độ của hiệu ứng chuẩn đã chọn.
info
2467
Strength:
Cường độ:
info
2468
Structure - Item Value
Cấu trúc - Giá Trị Của Phần Tử
info
2469
Structure - Select Root
Cấu Trúc - Chọn Nghiệm
info
2470
Structure - Tree
Cấu Trúc - Dạng Cây
info
2471
Style
info
2472
Style ID
info
2473
Style config
info
2474
Stylize
info
2475
Sumi-e...
info
2476
Summary of what this filter does. The text may be displayed in status bar or as tooltip.
info
2477
SuperBladePro...
info
2478
SuperSmooth...
info
2479
Surface of revolution
info
2480
Swap colors
Hoán đổi màu
info
Vista & Win 7 icons
Select background