Vietnamese phrases #2801-2820 for RealWorld Icon Editor 2010.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
2801
Wire 1b
info
2802
Wire 4b
info
2803
Wire_01
info
2804
Wire_Inche_01
info
2805
Wireframe
info
2806
Wrap
Gói
info
2807
X coordinate of a transformed point.
Tọa độ X của điểm đã chuyển đổi.
info
2808
Y coordinate of a transformed point.
Tọa độ Y của điểm đã chuyển đổi.
info
2809
Yes
info
2810
Your translation tables are up-to-date.
Bảng dịch của bạn đã được cập nhật.
info
2811
Z piksela ekranu
info
2812
Zero-based index of the active tab.
Chỉ số của các tab hiện hành lấy mốc là  0.
info
2813
ZigZag...
info
2814
Zoom
Thu/Phóng
info
2815
Zoom &in
Phóng t&o
info
2816
Zoom &out
Thu &nhỏ
info
2817
Zoom (inverse)
info
2818
Zoom and position of the visible part of the image will be synchronzied using given ID.
Thu/Phóng và vị trí của phần ảnh hiển thị sẽ được đồng bộ hóa bằng ID đã cho trước.
info
2819
Zoom and position will be synchronized with views of the same ID.
Thu/Phóng và vị trí sẽ được đồng bộ hóa với hiển thị của cùng một ID.
info
2820
Zoom blur
Làm mờ và phóng to
info
Vista & Win 7 icons
What about ICL files?