Vietnamese phrases #2801-2820 for RealWorld Icon Editor 2010.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
2801
Windows icon files
info
2802
Wire 1
info
2803
Wire 1b
info
2804
Wire 4b
info
2805
Wire_01
info
2806
Wire_Inche_01
info
2807
Wireframe
info
2808
Wrap
Gói
info
2809
X coordinate of a transformed point.
Tọa độ X của điểm đã chuyển đổi.
info
2810
Y coordinate of a transformed point.
Tọa độ Y của điểm đã chuyển đổi.
info
2811
Yes
info
2812
Your translation tables are up-to-date.
Bảng dịch của bạn đã được cập nhật.
info
2813
Z piksela ekranu
info
2814
Zero-based index of the active tab.
Chỉ số của các tab hiện hành lấy mốc là  0.
info
2815
ZigZag...
info
2816
Zoom
Thu/Phóng
info
2817
Zoom &in
Phóng t&o
info
2818
Zoom &out
Thu &nhỏ
info
2819
Zoom (inverse)
info
2820
Zoom and position of the visible part of the image will be synchronzied using given ID.
Thu/Phóng và vị trí của phần ảnh hiển thị sẽ được đồng bộ hóa bằng ID đã cho trước.
info
What about ICL files?
Select background