Vietnamese phrases #2781-2800 for RealWorld Icon Editor 2010.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
2781
Width
Chiều rộng
info
2782
Width delta
Độ rộng delta
info
2783
Width of a line can be any positive number including floating point values.
Chiều rộng của một dòng có thể là bất kỳ số dương nào bao gồm cả giá trị của điểm di động.
info
2784
Width of the outline of the drawn shape if the tool supports it and outlines are enabled.
info
2785
Width of the rendered image.
info
2786
Width of the resized image in pixels
Chiều rộng của ảnh đã định lại cỡ (đơn vị pixel)
info
2787
Width of the target image. Height is automatically computed to maintain original aspect ratio.
Chiều rộng của đối tượng ảnh. Chiều cao được tự động tính toán để duy trì tỉ lệ ban đầu.
info
2788
Width:
Chiều rộng:
info
2789
Win XP icon
info
2790
Wind...
info
2791
Window Painting
Cửa Sổ Vẽ
info
2792
Window background
info
2793
Window caption
Tiêu đề của cửa sổ
info
2794
Window height
info
2795
Window layout
info
2796
Window painting
info
2797
Window width
info
2798
Windows &Vista / 7 application icon
info
2799
Windows &XP application icon
info
2800
Windows Icon
info
I wish there were...
What about ICL files?