Vietnamese phrases #461-480 for RealWorld Icon Editor 2010.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
461
Bias:
Độ Nghiêng :
info
462
Bilinear
info
463
Bilinear transformation
Phép biến đổi song tuyến tính
info
464
Binary Data
info
465
Binary Data - Hex Editor
Trình soạn thảo dữ liệu Nhị phân - Thập bát phân
info
466
Binary files
info
467
Black
Đen
info
468
Blend foreground with background. This setting only applies when drawing with semitransparent color.
Trộn nền trước với nền sau. Thiết lập này chỉ áp dụng khi vẽ với màu bán trong suốt.
info
469
Blending
info
470
Blending mode
Chế độ trộn
info
471
Blending mode defines how are new pixels combined with the old ones.
info
472
Blending mode:
Chế độ trộn:
info
473
Blending operation not set
info
474
Blending:
Sự pha trộn :
info
475
Blue
Xanh dương
info
476
Blur
Làm mờ
info
477
Blur Mask
Làm Mờ Màn Che
info
478
Blur background
Làm mờ nền
info
479
Blur image using given blur radius.
Làm mờ ảnh bằng cách sử dụng các tia mờ.
info
480
Blur image using given blur radius.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Blur">More information</a>.
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...