Bosnian phrases #1301-1320 for RealWorld Icon Editor 2010.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1301
Identifier of the image mask.
Identifikator maske slike.
info
1302
Identifier of the view state holding the image mask.
Identifikator prikaza stanja držanja slikovne maske.
info
1303
Identifier of the view used for operation result preview.
Identifikator izgleda korišten za pregled rezultata operacije.
info
1304
If checked, the parameter will be influenced by pen pressure if tablet is available.
Ukoliko je čekirano, na parametar će uticati pritisak olovke ukoliko koristite tablet način rada.
info
1305
If dashing is enabled, the pattern can consist of up to 32 'space' and '-' characters representing the dashing.
Ukoliko su omogućeno crtice, šablon može sadržiti do 32 znaka 'razmak' i '-' što zapravo predstavlja crtice.
info
1306
If enabled and if possible, the image will be resized to fit the rotated rectangle.
Ako je omogućeno, slika će prilagoditi veličinu kako bi popunila rotirani pravougaonik.
info
1307
If enabled and if supported by the rendering device, the rendered image will use transparent pixels instead of background color.
info
1308
If enabled and selection does not exist, the commands will apply to the entire image.
Ukoliko je omogućeno a selekcija ne postoji, komande će biti primijenjene na cijelu sliku.
info
1309
If enabled, a internal view will not be closed when another document part is selected. This will preserve the state of the view when the document part is re-opened.
Ako je omogućeno, interni prikaz neće se zatvoriti kada se selektuje drugi dio dokumenta. Ovo će sačuvati stanje prikaza kada se ponovo otvori dio dokumenta.
info
1310
If enabled, all available processors will be used. Includes hyper-threading support.
info
1311
If enabled, all changes to configuration will be saved and restored when this operation is run again.
Ako je omogućeno, sve promjene u podešavanjima bit će sačuvane i vraćene kada se ponovo pokrene ova operacija.
info
1312
If enabled, all changes to the GUI layout (including last used filter values, panel sizes, splitter positions, active tabs, etc.) will be automatically saved when window or document is closed.
Ako je omogućeno, sve promjene na rasporedu interfejsa (GUI-a) uključujući zadnje korištene vrijednosti filteta, veličina ploča, aktivnih kartica itd. bit će automatski sačuvane kada se prozor ili dokument zatvore.
info
1313
If enabled, all objects will cast sharp shadows.
info
1314
If enabled, application will ask to save modified document when window with that document is closing.
Ako je omogućeno, aplikacija će pitati za snimanje modifikovanog dokumenta kada se zatvara prozor s istim dokumentom.
info
1315
If enabled, images in low color depths will be included in the created icon. Low color depths include 256 colors, 16 colors, and 2 colors in case of Mac icons.
info
1316
If enabled, images will be copied from currently selected frame.
Ukoliko je uključeno, slike će biti kopirane iz trenutno selektovanog frejma.
info
1317
If enabled, menu commands related to layout configuration and switching will be visible in main menu.
Ukoliko je omogućeno, komande menija vezane za konfiguraciju i mijenjanje izgleda bit će vidljive na glavnom meniju.
info
1318
If enabled, panel height must be specified. Otherwise, internal view's optimum height or default height is used.
Ukoliko je omogućeno, visina ploče mora se navesti. U suprotnom, koristi se optimalna visina internog prikaza ili zadana (defualt) visina.
info
1319
If enabled, tabs are not displayed and pages must be switched using alternative methods.
Ako je omogućeno, kartice (tabovi) se neće prikazivati a stranice se moraju zamijeniti koristeći alternativne metode.
info
1320
If enabled, the 'Manage Filters command will not be displayed in menu. Plug-ins may always be modified using layout configuration dialog.
Ukoliko je omogućeno, komanda 'Upravljaj filterima' neće biti prikazana u meniju. Dodaci (plugini) mogu se uvijek modifikovati korištenjem dijaloga za podešavanje rasporeda.  
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...