Vietnamese phrases #2161-2180 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
2161
Upper bound
info
2162
Upper left X
info
2163
Upper left Y
info
2164
Upper left corner:
Góc trên bên trái:
info
2165
Upper part height [pixels]
info
2166
Upper right X
info
2167
Upper right Y
info
2168
Upper right corner:
Góc trên bên phải
info
2169
Use a height map to displace pixels in the image. Height gradient defines the displacement direction and amount.
Sử dụng chiều cao ánh xạ để di dời các pixel trong ảnh. Chiều cao građien xác định hướng và số lượng pixel di dời.
info
2170
Use an environment map that would reflect from the beveled image.
Sử dụng môi trường ánh xạ sẽ ánh xạ từ ảnh bị vát nghiêng
info
2171
Use color of nearest pixel.
Dùng màu của pixel gần nhất
info
2172
Use current for
Sử dụng con trỏ hiện tại cho
info
2173
Use default cursor
Dùng con trỏ mặc định
info
2174
Use default cursor size (recommended) or specify the size yourself.
info
2175
Use default database
info
2176
Use layered mode by default
info
2177
Use linear interpolation of pixel colors.
Dùng phép nội suy tuyến tính cho màu của pixel.
info
2178
Use multiple processors when displaying image in raster editor.
info
2179
Use the controls to select font family, style, and size.
Sử dụng điều khiển để chọn hệ thống font, kiểu font và cỡ font.
info
2180
Use the dropped cursor for this role.
info
Select background
I wish there were...