Vietnamese phrases #601-620 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
601
Create a new frame. Select where to add it.
Tạo khung mới. Chọn vị trị đặt khung.
info
602
Create a new image with all frames of the animation placed in one or more rows.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/animation-to-filmstrip">More information</a>
Tạo một ảnh mới với tất cả các khung của ảnh động được đặt trong một hoặc nhiều hàng.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/animation-to-filmstrip">Thêm thông tin</a>
info
603
Create a wheel cursor with an animated spinning section.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/animated-wheel-wizard">More information</a>.
Tạo ra một con trỏ động với hiệu ứng bánh xe quay.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/animated-wheel-wizard">Thêm thông tin</a>.
info
604
Create animated cursor resembling a clock.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/animated-clock-wizard">More information</a>.
Tạo con trỏ động giống một chiếc đồng hồ.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/animated-clock-wizard">Thêm thông tin</a>.
info
605
Create animated fire
Tạo hiệu ứng lửa
info
606
Create animated shrinking dots arranged in a circle.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/animated-dots-wizard">More information</a>.
Tạo dấu chấm động chay theo vòng tròn<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/animated-dots-wizard">Thêm thông tin</a>.
info
607
Create animation by rotating an image.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/spin-frame-wizard">More information</a>.
info
608
Create cursor
Tạo con trỏ
info
609
Create filmstrip
Tạo chuỗi ảnh
info
610
Create filmstrip...
Tạo chuỗi ảnh...
info
611
Create glass effect by blurring background under semitransparent areas.
Tạo hiệu ứng gương bằng cách làm mờ nền ở trong vùng bán trong suốt.
info
612
Create image
Tạo ảnh
info
613
Create mouse cursor
Tạo con trỏ
info
614
Create new commands|Duplicate commands|Delete commands|Move up|Move down|Import commands|Export commands|
Tạo lệnh mới | Nhân đôi lệnh | Xóa lệnh | Di chuyển lên | Di chuyển xuống | Nhập lệnh | Xuất lệnh |
info
615
Create new document from a template.
Tạo dữ liệu mới từ tệp mẫu.
info
616
Create new image document using current contents of clipboard.
Tạo dữ liệu ảnh từ ảnh hiện tại được lưu trong clipboard.
info
617
Create new layout|Duplicate selected layout|Delete selected layout|Rename selected layout|Configure selected layout|Move selected layout down|Move selected layout up|Import layout|Export layout|
info
618
Create new mouse cursor with specified dimensions and color depth. The created cursor may be animated.
Tạo con trỏ chuột mới với kích thước và độ sâu màu đã được quy định. Có thể tạo ra con trỏ động.
info
619
Create new preset|Duplicate preset|Delete preset|Move up|Move down|Import preset|Export preset|
info
620
Create new raster image from the current content of Windows desktop.
Tạo ảnh mành từ nội dung hiện tại của màn hình.
info
What about ICL files?
I wish there were...