Danish phrases #1581-1600 for RealWorld Paint.COM 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1581
Identifier of icon to use in user interface for this command.
Indentitet på brugerfladeikonet for denne kommando.
info
1582
Identifier of the PiPL resource of this plug-in, use #n if resource is identified by numeric ID n.
Identitet på dette plugins PiPL resource. Brug #n hvis resourcens ID er et tal.
info
1583
Identifier of the active draw tool.
Identitet på aktive tegneværktøj.
info
1584
Identifier of the active fill style.
Identitet på aktiv udfyldning.
info
1585
Identifier of the fill style.
Udfyldningens identitet
info
1586
Identifier of the image mask.
Identitet på billedmasken.
info
1587
Identifier of the state that holds the current selection mask.
info
1588
Identifier of the view state holding the image mask.
Identitet på billedmaskens visningsstatus.
info
1589
Identifier of the view used for operation result preview.
Identitet for visningen brugt til handlingens resultatvisning.
info
1590
If checked, the parameter will be influenced by pen pressure if tablet is available.
Med flueben påvirkes parameteren af pennens tryk ved brug på tablet.
info
1591
If dashing is enabled, the pattern can consist of up to 32 'space' and '-' characters representing the dashing.
Hvis punktering er aktiveret kan mønstret bestå af op til 32 '-' og mellemrum.
info
1592
If enabled and if possible, the image will be resized to fit the rotated rectangle.
Hvis aktiveret, og muligt, tilpasses billedstørrelse det roterede rektangel.
info
1593
If enabled and selection does not exist, the commands will apply to the entire image.
Hvis aktiveret, og der ikke findes en markering, anvendes kommandoen på hele billedet.
info
1594
If enabled, a internal view will not be closed when another document part is selected. This will preserve the state of the view when the document part is re-opened.
Hvis aktiveret vil der bevares en intern visning når et andet dokument vælges. Det bevarer visningsstatus når dokumentdelen genåbnes.
info
1595
If enabled, all changes to configuration will be saved and restored when this operation is run again.
Hvis aktiveret bliver alle ændringer i tilpasningen gemt, og gendannet når handlingen køres igen.
info
1596
If enabled, all changes to the GUI layout (including last used filter values, panel sizes, splitter positions, active tabs, etc.) will be automatically saved when window or document is closed.
Hvis aktiveret, vil alle ændringer i brugerfladen (filterværdier, panelstørrelser, skyderpositioner, aktive faner osv.) blive gemt når vinduet lukkes.
info
1597
If enabled, application will ask to save modified document when window with that document is closing.
Hvis aktiveret, vil programmet spørge om du vil gemme ændringer, når vinduet lukkes.
info
1598
If enabled, images will be copied from currently selected frame.
Hvis aktiveret kopieres billeder fra aktuelt valgte ramme.
info
1599
If enabled, menu commands related to layout configuration and switching will be visible in main menu.
Hvis aktiveret vil menukommandoer relateret til layoutindstillinger og skift være synlige i hovedmenuen.
info
1600
If enabled, panel height must be specified. Otherwise, internal view's optimum height or default height is used.
Hvis aktiveret skal panelhøjden angives, ellers bruges standardhøjden eller intern visnings maksimale højde.
info
What about ICL files?
Select background