Polish phrases #441-460 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
441
Click on Refresh to display a preview of the processed image.
Kliknij Odśwież aby pokazać podgląd obrabianego obrazu.
info
442
Click on a button to quickly switch to the respective folder. You may add the current folder to this list using the buttons in the right upper part of this window.
Kliknij przycisk aby szybko przełączyć na odpowiedni folder. Możesz dodać aktualny folder do tej listy przyciskami z prawej górnej częsci tego okna.
info
443
Click on tags to select/unselect them. Double-click a tag to select it and unselect all other tags. A bigger or bolder font indicates a frequently used tag.
Kliknij tagi, aby je zaznaczyć/odznaczyć. Kliknij dwukrotnie tag, aby go zaznaczyć i odznaczyć wszystkie inne tagi. Zwiększonie czcionki lub jej pogrubienia wskazuje najczęściej używane tagii.
info
444
Click on the wheel to change hue, click inside the triangle to change brightness and saturation.
Kliknij na kole, aby zmienić barwę, kliknij wewnątrz trójkąta, aby zmienić jasność i nasycenie.
info
445
Click or drag the control point to set the active point of a cursor.
Kliknij lub przeciągnij punkt kontrolny aby ustawić aktywny punkt dla kursora.
info
446
Click the ... button and select a environment map (panoramatic texture of the surroundings).
Kliknij przycisk ... i wybierz mapę środowiska (panoramiczną teksturę otoczenia).
info
447
Click the ... button and select a height map. Pixel's brightness determines its elevation.
Naciśnij przycisk ... i wybierz mapę wysokości. Jasność piksela określa wysokość.
info
448
Click the toolbar buttons to run commands. To get more help for individual buttons, move mouse over the button and read the description in status bar.\n\nYou can add, remove, reorder, or configure toolbar buttons in layout configuration dialog.
info
449
Click to add current color to last used colors.
Kliknij aby dodać aktualny kolor do ostatnich kolorów.
info
450
Click to learn how you can help. And also why.
Kliknij aby dowiedzieć się jak możesz pomóc, a także dlaczego.
info
451
Click to select hue and saturation values of the current color. The final color is also influenced by the luminance set in the second area.
Kliknij aby wybrać barwę i nasycenie dla aktualnego koloru. Końcowy kolor jest także zależny od ustawień jasności w drugim obszarze.
info
452
Click to select luminance and alpha values for the current color.
Kliknij aby wybrać wartości jasności i alfa dla aktualnego koloru.
info
453
Click to update the preview or to select preview mode.
info
454
Click to use this color as primary color. Hold down SHIFT for secondary color. Right-click on a color to delete it.
info
455
Click with mouse or use arrow keys to change color components complementary to the selected one.
Kliknij myszą lub użyj strzałki aby zmienić skłądniki koloru pasujące do wybranego.
info
456
Click with mouse or use left and right arrow keys to change color opacity (alpha).
Kliknij myszą lub użyj strzałki lewo-prawo aby zmienić krycie koloru (alpha).
info
457
Click with mouse or use up and down arrow keys to change the selected color component.
Kliknij myszą lub użyj strzałki góra-dół aby zmienić składnik wybranego koloru.
info
458
Close
Zamknij
info
459
Close the active document.
Zamknij aktywny dokument.
info
460
Closed
Zamknięty
info
Vista & Win 7 icons
Select background