Turkish phrases #141-160 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
141
A method for serialization of an image into a file.
Bir resmin, bir dosyaya serileştirilmesi için bir yöntem.
info
142
A mouse cursor is an image moving on the computer display showing you the mouse position. The point in the image used for clicking is called "hot spot". Mouse cursors may be animated.
Bir fare imleci, size fare konumunu gösteren bilgisayar ekranında hareket eden bir görüntüdür. Tıklamak için kullanılan görüntüdeki nokta "sıcak nokta"olarak adlandırılır. Fare imleçleri animasyonlu olabilir.
info
143
A raster image is a rectangular area of dots called pixels. A picture is created by assigning each dot a color using various drawing tools. All photographs and most pictures found on the web are in fact raster images.
Raster görüntüsü piksel olarak adlandırılan noktaların dikdörtgen bir alanıdır. Bir resim çeşitli çizim araçlarını kullanarak her noktaya bir renk atayarak oluşturulur. Tüm fotoğraflar ve web üzerinde bulunan çoğu resimlerin aslında raster görüntüleri vardır.
info
144
A rectangle can be mapped onto a Bézier patch.
Bir dikdörtgen bir Bézier yaması üzerine haritalanabilir.
info
145
A rectangle can be moved, scaled in X and Y directions and rotated.
Bir dikdörtgen hareket ettirilebilir, X ve Y yönlerinde ölçeklendirilebilir ve döndürülür.
info
146
A rectangle can be turn into arbitrary convex quadrangle as if it were rotated in 3D space and projected back using perspective projection.
Bir dikdörtgen, 3 boyutlu uzayda döndürüldüğü ve perspektif izdüşümü kullanılarak geri yansıtıldığı gibi, rastgele dışbükey dörtgen şekline dönüşebilir.
info
147
A rentangle representing the viewport of the view with the given ID will be displayed and can be dragged.
info
148
A second color for gradient filling.
info
149
A short description of this cursor. 250 characters maximum.
Bu imlecin kısa bir açıklaması. Maksimum 250 karakter.
info
150
AARRGGBB value of a color used as a primary color with styles that do not define their own colors.
Bir rengin AARRGGBB değeri, kendi renklerini tanımlamayan stillerle birincil renk olarak kullanılır.
info
151
AARRGGBB value of a color used as a secondary color with styles that do not define their own colors.
Bir rengin AARRGGBB değeri, kendi renklerini tanımlamayan stillerle ikincil renk olarak kullanılır.
info
152
AARRGGBB:
AARRGGBB:
info
153
About RealWorld Cursor Editor
RealWorld Cursor Editor Hakkında
info
154
Absolute
info
155
Account
Hesap
info
156
Activate tag
Tag'ı etkinleştir
info
157
Active color
info
158
Active layer
Katmanı etkinleştir
info
159
Active tab:
Sekmeyi etkinleştir:
info
160
Add Cursor to Online Library
İmleci Çevrimiçi Kütüphaneye Ekle
info
Select background
I wish there were...