Polish phrases #1301-1320 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1301
Select &all
Zaznacz wszystko
info
1302
Select &all (%s)
Wybierz &wszystko (%s)
info
1303
Select Brush Pattern
Wybierz Wzór Pędzla
info
1304
Select Location
Wybierz lokalizację
info
1305
Select a mouse gesture here and then use the controls on the right side of the dialog to configure an operation that will be executed when this gesture is drawn in raster editor using right mouse button.
Wybierz gesty myszy tutaj a potem użyj kontrolki po prawej stronie do skonfigurowania akcji, która będzie wykonana tym gestem w edytorze rastrowym używając prawego przycisku myszy.
info
1306
Select a rectangle by dragging with mouse. Hold down SHIFT and/or CTRL to add, remove or negate current selection.
Zaznacz prostokąt przyciskiem myszy. Trzymaj Shift lub/i Ctrl aby dodać, usunąć lub zanegować aktualne zaznaczenie.
info
1307
Select a region similar to the clicked pixel. Hold down CTRL and/or SHIFT to combine the new selection with the current one.
Zaznacz obszar podobny do klikniętego piksela. Trzymaj Ctrl i/lub Shift aby połączyć nowe zaznaczenie z aktualnym.
info
1308
Select a view to use.
Wybierz którego widoku użyć
info
1309
Select all objects that are currently not selected.
Zaznacz wszystkie obiekty, które nie są zaznaczone
info
1310
Select an effect to add:
Wybierz efekt do dodania:
info
1311
Select an effect to apply on the retouched pixels.
Wybierz efekt do zastosowania w retuszowanych pikselach. 
info
1312
Select color component used by the color areas to the left.
Wybierz składnik koloru użyty w obszarach koloru z lewej.
info
1313
Select group of similar pixels near each pixel and blur them.
Zaznacz grupę podobnych do siebie pikseli i rozmyj je.
info
1314
Select how to handle multiple open documents.
Jak zarządzać wieloma otwartymi dokumentami
info
1315
Select how to merge the current layer with the underlying layers.
Wybierz jak połączyć aktualną warstwę z warstwami spodnimi.
info
1316
Select printer and print image.
info
1317
Select the preferred language. English will be used for strings unavailable in the selected language.
Wybierz swój język. Angielski będzie użyty w miejscu nieprzetłumaczonych tekstów.
info
1318
Selected file formats will be used for newly created documents.
Wybrane formaty plików zostaną użyte przy tworzeniu nowych dokumentów.
info
1319
Selected formats will be used for newly created documents in the given order.
Wybrane formaty plików zostaną użyte przy tworzeniu nowych dokumentów w podanej kolejności.
info
1320
Selected page will be displayed if the application is started without parameters.
Wybrana strona będzie pokazana jeśli program startuje bez parametrów.
info
Select background
Vista & Win 7 icons