Polish phrases #881-900 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
881
Margins:
info
882
Mark all available items or objects as selected.
Oznacz wszystkie dostępne pozycje i obiekty jako wybrane
info
883
Mask ID:
ID maski:
info
884
Mask from opacity
Maska z nieprzezroczystości
info
885
Matches pixels with similar alpha value (opacity/transparency).
Dopasuje piksele o podobnej wartości alpha (krycie/przezroczystość).
info
886
Matches pixels with similar brightness.
Dopasuje piksele o podobnej jasności.
info
887
Matches pixels with similar hues.
Znajduje piksele o podobnej barwie.
info
888
Matches pixels with similar values in red, green, blue and alpha channels.
Dopasuje piksele o podobnej wartości w  kanale czerwonym, zielonym, niebieskim i alpha.
info
889
Matching files:
Pasujące pliki:
info
890
Maximize contrast of each of the red, green, and blue color channels.
Ustaw maksymalny kontrast dla kanałów RGB.
info
891
Maximum Colors
info
892
Maximum color value. Recommended values are 1 (the native HDR range), 100 (percent range), or 255 (classic 8-bit color).
Max wartość koloru. Zalecane wartości są (naturalny zakres HDR),100 (zakres procentowy), lub 255 (klasyczny kolor 8-bitowy).
info
893
Maximum difference between the color of the clicked pixel and the color of the flood-filled pixel. Values range from 0 to 100%.
Maks różnica między kolorem klikniętego piksela a kolorem piksela wypełnienia. Zakres wartości od 0 do 100%.
info
894
Maximum distance in pixels that each pixel is influences.
Maksymalny zasięg wpływu każdego piksela.
info
895
Maximum energy of a pixel to consider it noise.
Maksymalna energia piksela uznawana za szum.
info
896
Mean removal
Usuwanie uśrednione
info
897
Media
Multimedia
info
898
Menu configuration
Konfiguracja menu
info
899
Merge layers
Scal warstwy
info
900
Merged
Połączone
info
Select background
What about ICL files?