Polish phrases #401-420 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
401
Convert color pictures to grayscale.
info
402
Convert to .gif
info
403
Convert to .jpg
info
404
Convolution Filter
info
405
Convolution matrix
Filtr splotu
info
406
Convolution matrix:
info
407
Coordinates mode controls whether draw shapes are aligned on pixel boundaries.
Tryb współrzędnych ustala kiedy rysowane kształty są wyrównane według granic pikseli.
info
408
Coordinates of shapes' control points are limited to integral values.
Koordynaty punktów kontrolnych kształtu są ograniczone do liczb całkowitych.
info
409
Coordinates of shapes' control points can have any real values.
Współrzędne punktów kontrolnych kształtów mogą mieć dowolne realne wartości.
info
410
Copies:
info
411
Copy background
Kopiuj tło
info
412
Copy details
Kopiuj szczegóły
info
413
Copy entire pixels
Kopiuj całe piksele
info
414
Copy of %s
Kopia %s
info
415
Copy pixels from other part of the image. Pixels to overwrite are marked using tool "%s".
Kopiuje piksele z innej części obrazu. Piksele do nadpisania są oznaczone za pomocą narzędzia "%s".
info
416
Copy style
Nie ma Copy style
info
417
Copy the selection and put it on the Clipboard.
Skopiuj zaznaczenie do schowka.
info
418
Copy the style of the current layer to the clipboard.
Kopiuje styl bieżącej warstwy do schowka.
info
419
Copyright © 2007-2013
Prawa autorskie 2016
info
420
Corner radius:
Promień rogu:
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...