Turkish phrases #1281-1300 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1281
Save changes to %s ?
Değişiklikler %s olarak kaydedilsin mi?
info
1282
Save copy of the image as .jpg without metadata and with compresson set by defautl to 85%.
Resmin kopyasını meta veriler olmadan ve varsayılan olarak %85 olarak ayarlanmış .jpg olarak kaydedin.
info
1283
Save current mask to file as a grayscale image.
Geçerli maskeyi gri tonlamalı bir görüntü olarak dosyaya kaydedin.
info
1284
Save document
Belgeyi kaydet
info
1285
Save for web...
Web için Kaydet
info
1286
Save layout as:
Düzeni farklı kaydet:
info
1287
Save optional attributes like background color, resolution, and gamma.
Arka plan rengi, çözünürlük ve gama gibi isteğe bağlı özellikleri kaydedin.
info
1288
Save style...
Stili kaydet...
info
1289
Save the active document with a new name.
Etkin belgeyi yeni bir adla kaydet.
info
1290
Save the active document.
Etkin belgeyi kaydet.
info
1291
Save the image in selected layer into a file.
Seçilen katmandaki görüntüyü bir dosyaya kaydedin.
info
1292
Save the selected area of the image or the entie image if nothing is selected.
info
1293
Save unchanged
Değişmeden kaydet
info
1294
Save|Close document saving changes.
Kaydet|Değişiklikleri kaydederek belgeyi kapat.
info
1295
Scale to fit paper
info
1296
Scale:
Ölçek:
info
1297
Scatter
Dağıt
info
1298
Search the help for selected phrase.
Seçilen ifade için yardım arayın.
info
1299
Secondary color
İkincil renk
info
1300
Secondary formats:
İkincil biçimler:
info
Vista & Win 7 icons
Select background