Vietnamese phrases #481-500 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
481
Define a shape by drawing its outline with mouse.
Xác định một hình bằng cách vẽ viền của nó bằng con trỏ.
info
482
Define area for red eye removing by clicking and dragging with mouse.
info
483
Define middle point between black and white levels.
info
484
Define what should be displayed on a color button popup palette and how should the color picker dialog look like.
Xác định những gì sẽ được hiện lên trên nút màu và kiểu bảng chọn màu
info
485
Defines how to combine fill pattern with previous content.
Xác định cách để kết hợp mẫu tô với các mẫu có trước.
info
486
Defines how to handle EXIF metadata.
info
487
Defines how to obtain the height map for bevel effect.
Xác định cách để có được chiều cao ánh xạ cho hiệu ứng nghiêng.
info
488
Defines, where to place the outline.
Xác định nơi đặt viền
info
489
Defines, where will be the object positioned in the output image if relative size is less than 100%.
Xác định vị trí mà đối tượng sẽ được đặt nếu kích thước tương đối ít hơn 100%.
info
490
Delete
info
491
Delete file
Xóa tệp
info
492
Delete layer(s)
Xóa lớp
info
493
Density [%]:
Mật độ [%]:
info
494
Density of the projected shadow at the beginning.
info
495
Density of the projected shadow at the end.
info
496
Density of the shadow. Higher values make the shadow more intense.
info
497
Desaturate
info
498
Description:
info
499
Descriptive name of the window layout.
info
500
Details
info
Vista & Win 7 icons
What about ICL files?