Polish phrases #81-100 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
81
Add an elliptical border.
Dodaj eliptyczną ramkę.
info
82
Add an existing image file as a new layer to the layered image.
Dodaj plik obrazu jako nową warstwę do tego warstwowego obrazu.
info
83
Add folder to favorites
Dodaj folder do ulubionych
info
84
Add new filter|Duplicate filter|Remove filter|Move up|Move down|
Dodaj nowy filtr|Duplikuj filtr|Usuń filtr|Wyżej|Niżej|
info
85
Add to online library
Dodaj do biblioteki online
info
86
Add to online library...
Dodaj do biblioteki online...
info
87
Add vertex to the polygon by dragging control handle in middle of an edge.
Dodaj czubek wielokąta przeciągając uchwyt na środku krawędzi.
info
88
Add, remove, or configure filters compatible with the Adobe® Photoshop® software plug-in interface.
Dodaj, usuń lub konfiguruj filtry - wtyczki Photoshopa.
info
89
Adjust black and white levels of a photograph and modify contrast.
Dopasuj czarne i białe poziomy fotografii i zmodyfikuj kontrast.
info
90
Adjust brightness, contrast, gamma, and saturation of the entire image or the selected area.
Ustaw jasność, kontrast, gamma i nasycenie całego obrazu lub zaznaczenia.
info
91
Adjust exposure
Regulacja ekspozycji
info
92
After setting the parameters, click OK to activate the operation.\r\n\r\n<a href="http://wiki.rw-designer.com/Operation_PlugIns">Online documentation</a>
Po ustawieniu parametrów kliknij OK by uruchomić zadanie
info
93
All files
Wszystkie pliki
info
94
All supported files
Wszystkie obsługiwane pliki
info
95
Allows defining parameters and using expressions for higher re-usability of 3D objects.
Umożliwia definiowanie parametrów i korzystanie z wyrażeń w celu zwiększenia przydatności i ponownego użycia obiektów 3D.
info
96
Ambient light
Oświetlenie otoczenia
info
97
An icon library allows you to put several icons into a single file. Having a single library instead of individual icons is prefferable when distributing visual themes.
Biblioteka ikon pozwala umieścić kilka ikon w jednym pliku. Posiadanie pojedynczej biblioteki zamiast pojedynczych ikon jest korzystniejsze przy dystrybucji motywów wizualnych.
info
98
Android Icon
Ikona w Android OS
info
99
Android action bar icon
Ikona górnego paska w Android OS
info
100
Android contextual icon
Ikona menu kontekstowego w Android OS
info
I wish there were...
Select background