Polish phrases #581-600 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
581
Select a region similar to the clicked pixel. Hold down CTRL and/or SHIFT to combine the new selection with the current one.
Zaznacz obszar podobny do klikniętego piksela. Trzymaj Ctrl i/lub Shift aby połączyć nowe zaznaczenie z aktualnym.
info
582
Select all objects that are currently not selected.
Zaznacz wszystkie obiekty, które nie są zaznaczone
info
583
Select how to handle multiple open documents.
Jak zarządzać wieloma otwartymi dokumentami
info
584
Select operating system and file format for the icon.
info
585
Select the preferred language. English will be used for strings unavailable in the selected language.
Wybierz swój język. Angielski będzie użyty w miejscu nieprzetłumaczonych tekstów.
info
586
Selection mask ID:
Zaznaczenie ID maski:
info
587
Set the current primary color by clicking an image a pixel. Hold down Shift to set secondary color.
Ustaw aktualnu kolor główny klikając piksel obrazu. Shift ustawi kolor drugi.
info
588
Shadow only
Tylko cień
info
589
Shadow position:
Pozycja cienia:
info
590
Shadow size:
Wymiar cienia:
info
591
Shape
Kształt
info
592
Shape:
Kształt:
info
593
Shapes placed in a vector layer can be easily transformed and modified.
info
594
Shapeshifter
Zmiana kształtu
info
595
Sharpen...
Wyostrz...
info
596
Show 3D object
info
597
Show active layer only
Pokazuj tylko aktywną warstwę
info
598
Show all layers
Pokazuj wszystkie warstwy
info
599
Show appli&cation name
Pokaż nazwę programu
info
600
Show axial cross
info
I wish there were...
Select background