Polish phrases #1121-1140 for RealWorld Cursor Editor 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1121
Near density:
Gęstość blisko:
info
1122
Nearest pixel
Najbliższy piksel
info
1123
New layout
info
1124
New mouse cursor
Nowy kursor myszy
info
1125
New raster image
Nowe zdjęcie rastrowe
info
1126
News
Aktualności
info
1127
No caps
Bez pokrywy
info
1128
No fill
Bez wypełnienia
info
1129
No help is available for this window area.
Dla tego obszaru okna pomoc nie jest dostępna.
info
1130
No recently used files found.
Nie znaleziono ostatnio używanych plików.
info
1131
No smoothing
Bez wygładzania
info
1132
No user interface configuration is available for the current document type. Learn about layouts at http://wiki.rw-designer.com/Window_Layout
Brak dostępnej konfiguracji interfejsu użytkownika dla bieżącego typu dokumentu. Dowiedz się więcej o układach na http://wiki.rw-designer.com/Window_Layout
info
1133
No view is occupying this area due to a invalid configuration. Please verify your configuration and eventually reset it to default values using the manager tool in Windows Start menu.
Z powodu niedozwolonej konfiguracji obszar nie posiada przypisanego widoku. Sprawdź ustawienia lub je zresetuj używając menadżera narzędzi w Menu Start.
info
1134
NonCommercial Usage Only (CC nc)
info
1135
None
Żaden
info
1136
Normal select
Zwykłe zaznaczenie
info
1137
Normalize layers
Normalizuj warstwy
info
1138
Normal|Multiply|Screen|Add|Subtract|Average|Difference|Minimum (darken)|Maximum (lighten)|Overlay|Replace hue|Replace saturation|Replace brightness|Replace color|Silhouette
Normalne|Mnóż|Ekran|Dodaj|Odejmij|Średnia|Różnica|Minimum (przyciemnij)|Maximum (rozjaśnij)|Pokrywanie|Zamień barwę|Zamień nasycenie|Zamień jasność|Zamień kolor|Sylwetka
info
1139
Note
Notatka
info
1140
Note: handle coordinates will be sent to the tool exactly as entered, regardless of current coordinate mode. In case of invalid values, the results can be unexpected.
Info: współrzędne uchwytu zostaną wysłane do narzędzia tak jak zostały wprowadzone, bez względu na wybrany tryb. W przypakdu nieprawidłowych wartości, rezultaty mogą być nieoczekiwane.
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...