Vietnamese phrases #1101-1120 for RealWorld Icon Editor 2010.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1101
Files of type
info
1102
Files of type:
Kiểu tệp :
info
1103
Files with no tags
Các tệp không chứa các thẻ
info
1104
Fill
info
1105
Fill Mode
info
1106
Fill Style
Kiểu tô
info
1107
Fill style
Kiểu tô
info
1108
Fill style is not applicable.
Kiểu tập tin không thể áp dụng được.
info
1109
Fill style:
Kiểu tô :
info
1110
Fill the entire image (or selected area) using current fill style.
info
1111
Fill the image (or selection) using gradient or texture.
Tô ảnh (hoặc đối tượng được chon) sử dụng građien hoặc hoa văn.
info
1112
Fill the image or selection using gradient or texture.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Fill">More information</a>.
Tô ảnh hoặc tô đối tượng đang chọn bằng građien hoặc hoa văn.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Fill">Thêm thông tin</a>.
info
1113
Fill the pixels similar to the clicked one.
Tô vào các pixels giống với pixel đã tô trước đó.
info
1114
Filled
info
1115
Filmstrip
info
1116
Filter Gallery...
info
1117
Filter:
Lọc:
info
1118
Finish
info
1119
Finish using the current tool and apply the changes.
info
1120
Fit selection to window
Làm vừa đối tượng đang chọn với cửa sổ
info
What about ICL files?
Vista & Win 7 icons