Vietnamese phrases #821-840 for RealWorld Icon Editor 2010.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
821
Cylindrical
info
822
DP
info
823
DPI
DPI
info
824
Da tela pixel
info
825
Daha fazla renk...
info
826
Další barvy...
info
827
Dark Strokes...
info
828
Darken
info
829
Dash pattern
Dấu gạch mẫu
info
830
De-Interlace...
info
831
Decimal places:
Chữ số thập phân:
info
832
Decrease image magnification by one step.
Giảm độ phóng đại ảnh chỉ với một bước.
info
833
Decrease outline width
Giảm chiều rộng đường viền
info
834
Decrease width of shape outline by 1 pixel or by 5 pixels if CTRL key is down.
Giảm chiều rộng của viền đi 1 pixel hoặc 5 pixels, nếu phím CTRL được nhấn.
info
835
Deduce surface height from opacity and selection. Bevel the shape and let light shine on it.
Suy ra chiều cao bề mặt từ độ mờ đục và lựa chọn. Nghiêng hình và để cho ánh sáng đổ bóng trên đó.
info
836
Deduce surface height from opacity and selection. Bevel the shape and let light shine on it.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Bevel">More information</a>.
Suy ra chiều cao bề mặt từ độ mờ đục và các lựa chọn. Nghiêng hình và để cho ánh sáng chiếu lên nó.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Bevel">Thêm thông tin</a>.
info
837
Default
info
838
Default &mode
info
839
Default (large images first)
info
840
Default color
Màu mặc định
info
I wish there were...
Vista & Win 7 icons