Vietnamese phrases #1861-1880 for RealWorld Icon Editor 2010.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1861
Override for the parameter upper bound. Use the same value for upper and lower bound to use default bounds.
Ghi đè lên các thông số cận cao hơn. Sử dụng cùng một giá trị cho cận trên và dưới để đặt làm cận mặc định.
info
1862
Overwrite images
Chép đè lên ảnh
info
1863
PNG Image
Hình với định dạng PNG
info
1864
PNG image files
Tập tin ảnh dạng PNG
info
1865
PSD Image
info
1866
PSD image files
info
1867
Paint objects under current background. Drawn object will be visible only if the current background is semitransparent.
Tô các đối tượng thuộc nền hiện tại. Hình vẽ sẽ được hiển thị chỉ khi nền hiện tại là bán trong suốt.
info
1868
Paint over
Tô lên trên
info
1869
Paint under
Tô bên dưới
info
1870
Panel Height
info
1871
Panels
info
1872
Parallel projection
info
1873
Parameter
info
1874
Parameter:
Thông số:
info
1875
Parameterize
info
1876
Parameterize 1st number
info
1877
Parameterize 2nd number
info
1878
Parameterize 3rd number
info
1879
Parameterize 4th number
info
1880
Parameterized object
info
I wish there were...
Vista & Win 7 icons