Vietnamese phrases #2001-2020 for RealWorld Icon Editor 2010.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
2001
Raster Editor - Edit Tools
Trình Soạn Ảnh Mành - Công Cụ Chỉnh Sửa
info
2002
Raster Editor - Fill Style
Trình Soạn Ảnh Mành - Kiểu Tô
info
2003
Raster Editor - Fill Style Properties
Trình Soạn Ảnh Mành - Thuộc Tính Kiểu Tô
info
2004
Raster Editor - Finish Drawing
Trình Soạn Ảnh Mành - Hoàn Tất Vẽ
info
2005
Raster Editor - Grid
Trình Soạn Ảnh Mành - Chia Lưới
info
2006
Raster Editor - Image Composition
Trình Soạn Ảnh Mành - Thành Phần Ảnh
info
2007
Raster Editor - Swap Colors
Trình Soạn Ảnh Mành - Hoán Đổi Màu
info
2008
Raster Editor - Window Rendering
Trình Soạn Ảnh Mành - Cửa Sổ Phối Cảnh
info
2009
Raster Image - 2D Editor
Ảnh Mành - Bộ Soạn Thảo 2D
info
2010
Raster Image - Bevel
Ảnh Mành - Làm Nghiêng
info
2011
Raster Image - Blend with Background
Ảnh Mành - Trộn Với Nền
info
2012
Raster Image - Blur
Ảnh Mành - Làm Mờ
info
2013
Raster Image - Canvas Size
Ảnh Mành - Kích Thước Khung Vẽ
info
2014
Raster Image - Color Adjustments
Ảnh Mành - Điều Chỉnh Màu
info
2015
Raster Image - Colorize
Ảnh Mành - Hiệu Chỉnh Màu
info
2016
Raster Image - Convolution
Ảnh Mành - Tích Chập
info
2017
Raster Image - Deformation
Ảnh Mành - Sự Biến Dạng
info
2018
Raster Image - Dissolve
Ảnh Mành - Loại Bỏ Viền
info
2019
Raster Image - Drop Shadow
Ảnh Mành - Đổ Bóng
info
2020
Raster Image - Fade
Ảnh Mành - Làm Phai Màu
info
I wish there were...
Select background