Vietnamese phrases #2021-2040 for RealWorld Icon Editor 2010.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
2021
Raster Image - Fill
Ảnh Mành - Tô
info
2022
Raster Image - Mask
Ảnh Mành - Màn Che
info
2023
Raster Image - Modify Mask
Ảnh Mành - Sửa Đổi Màn Che
info
2024
Raster Image - Outlines
info
2025
Raster Image - Photoshop Filter
info
2026
Raster Image - Polar Transformation
Ảnh Mành -Chuyển Sang Tọa Độ Cực
info
2027
Raster Image - Print
info
2028
Raster Image - Properties
info
2029
Raster Image - Remove Empty Border
Ảnh Mành - Xóa Khung Rỗng
info
2030
Raster Image - Render Fractal
Ảnh Mành - Trả Về Fractal
info
2031
Raster Image - Resample
Ảnh Mành - Nội Suy
info
2032
Raster Image - Rotate
Ảnh Mành - Quay
info
2033
Raster Image - Set File Format
info
2034
Raster Image - Shift Hue
Ảnh Mành - Dịch Chuyển màu
info
2035
Raster Image - Transform
Ảnh Mành - Biến Đổi
info
2036
Raster Image - Work with Selection
Ảnh Mành - Làm việc với đối tượng được chọn
info
2037
Raster Image Editor
info
2038
Raster editor toolbar
Thanh công cụ soạn thảo ảnh mành
info
2039
Raster image
info
2040
Rasterization
info
I wish there were...
Select background