Vietnamese phrases #2261-2280 for RealWorld Icon Editor 2010.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
2261
Select a view to use.
info
2262
Select all objects that are currently not selected.
Chọn tất cả các đối tượng hiện chưa được chọn.
info
2263
Select an effect to apply on the retouched pixels.
info
2264
Select color component used by the color areas to the left.
Chọn thành phần màu được sử dụng bởi các khu vực màu ở bên trái.
info
2265
Select color from a palette of default colors or from a screen pixel.
Chọn màu từ một bảng màu mặc định hoặc từ pixel màn hình .
info
2266
Select how to handle multiple open documents.
Chọn cách để xử lí nhiều dữ liệu cùng lúc.
info
2267
Select how to merge the current layer with the underlying layers.
Chọn cách để kết hợp lớp hiện tại với các lớp phía dưới.
info
2268
Select how to optimize low color depth image formats inside icons.
info
2269
Select how to visualize the colors.
Chọn cách để hiển thị màu sắc.
info
2270
Select one of predefined views on the document data.
info
2271
Select operating system and file format for the icon.
Chọn hệ điều hành và định dạng tập tin cho biểu tượng.
info
2272
Select printer and print image.
info
2273
Select the preferred language. English will be used for strings unavailable in the selected language.
Chọn ngôn ngữ ưa thích. Tiếng Anh sẽ được sử dụng cho các chuỗi không có sẵn trong ngôn ngữ đã chọn.
info
2274
Select the splitting style.
info
2275
Select the sub-view in the left/lower pane.
info
2276
Select the sub-view in the left/upper pane.
Chọn hiển thị phụ trong khung phía trên bên trái.
info
2277
Select the sub-view in the right/lower pane.
Chọn hiển thị thứ cấp ở cửa sổ phía dưới bên phải.
info
2278
Select the sub-view in the right/upper pane.
info
2279
Selected language is built into the application and supported by all default components.
Ngôn ngữ đã chọn được gắn vào ứng dụng và được hỗ trợ bởi tất cả các thành phần mặc định.
info
2280
Selected output device is used for rendering of 3D graphics on screen.
info
I wish there were...
What about ICL files?